शैक्षणिक सुविधा

शैक्षणिक सुविधा–

शाळेचा प्रकार – हायस्कुल

    • मुलींसाठी मुतारी संख्या–8, शौ. संख्या–1 , मुलांसाठी मुतारी संख्या–12, शौ. संख्या–1

प्राथमिक शाळा

    • मुलींसाठी मुतारी संख्या–4, शौ. संख्या–1 , मुलांसाठी मुतारी संख्या–5, शौ. संख्या–1

अंगणवाडयांची स्वच्छतागृहाची माहिती–

  • सेविकेचे नांव अंगणवाडी       नं        स्वच्छतागृह.    स्टाईल.  बेबी पॅन.  रंगरंगोटीचित्रे.
  • मंगल मोहन जाधव           124           आहे            आहे        आहे           आहे.
  • शकुंतला पांडूरंग जाधव      125           आहे            आहे        आहे           आहे.
  • सविता दिलीप पाटील         126           आहे            आहे        आहे           आहे.