माहिती

जलस्त्रोत–

  • गावातून कृष्णा नदी असून नदीपात्रातील जलसिंचन योजना बोअर, विहिरी इ. माफर्त शेतीला खाजगी व सहकारी योजनेमाफर्त पाणीपुरवठा केला जातो.