विविध योजना

विविध योजना–

  • गावात शासनाच्या यशवंत ग्राम समृध्दी योजना.
  • मांडावस्ती सुधार योजना.
  • दलित वस्ती सुधार योजना इ. योजनेअंतर्गत गावातील विविध रस्ते अंतर्गत व वाडीवस्तीवरील रस्ते व गटारी यांची उत्तम सोय केलेली आहे.