जमिनीबद्दल माहिती

भौगोलिक स्थान–

  • नागराळे भूमी ही कृष्णा नदीच्या अगदी काठावर नदीपात्रातील सुपीक जमिन भूमी असून जमीन अत्यंत सुपीक आहे.