आकडेमोडी

गावची माहिती–

  • एकूण लोकसंख्या – 2947.

स्त्री संख्या    – 1453.

पुरुष संख्या  – 1494.